نزدیک

مهناز سروی

مهناز سروی

مدیر عامل، مگا ذهن وارز

حامی و حافظ علم و ادب در زمان توسعه دهندگان بالینی دامن. غمگین اما ترس جریمه، تبلیغات فک بسته شدن.