نزدیک

شایان خردمند

شایان خردمند

وردپرس توسعهدهنده

حامی و حافظ علم و ادب در زمان توسعه دهندگان بالینی دامن. غمگین اما ترس جریمه، تبلیغات فک بسته شدن.