نزدیک

سیامک خرم

سیامک خرم

نویسنده، اوریلی

حامی و حافظ علم و ادب در زمان توسعه دهندگان بالینی دامن. غمگین اما ترس جریمه، تبلیغات فک بسته شدن.